Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Bijgewerkt op: 30-05-2021

1. Reserveringen

JDL Camping en Holidays neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 21 jaar. Zodra wij van u electronisch, telefonisch of schriftelijk een opdracht tot reservering hebben ontvangen, ontvangt u binnen 5 werkdagen een digitaal reserveringsbevestiging/faktuur. Mocht u geen emailadres hebben ontvangt u de bevestiging/faktuur per post. Indien door systeemfouten of bezettingsfouten blijkt dat een gedane reserveringsopdracht niet uitgevoerd kan worden is het alleen verhuurder het recht voorbehouden de reservering alsnog te seponeren zonder enige vorm van schadeloosstelling. Tijdens school- en zomervakanties is enkel boeken van zaterdag tot en met zaterdag toegestaan.
Een annulerings- en reisverzekering is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

2. Betalingen en verdere afwikkeling

a. U dient direct de volledige betaling te verrichten bij de afwikkeling van uw boeking.
b. Verhuurder is gebonden aan deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld(aanbetaling). Huurder(ster) is gebonden na betaling van de eerste termijn, zoals gesteld in 2.a
c. De prijs die vermeld wordt op uw bevestiging/faktuur is bindend.

3. Prijs

De prijzen in de brochure van JDL Camping en Holidays en op www.jdl-camping-holidays.nl zijn niet bindend. JDL Camping en Holidays houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door JDL Camping en Holidays is verzonden.

4. Borg

Er wordt geen waarborgsom in rekening gebracht voor eventuele schade. Het verblijf dient tijdig en in dezelfde staat op te worden geleverd als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage. Bij schade zult u achteraf een factuur van ons ontvangen van de betreffende schade. Groepen met jongeren in de leeftijd jonger dan 23 worden niet toegestaan. (Tenzij er een borg op voorhand is betaald van € 250,00, welke separaat naar u wordt gefactureerd.)

5. Annuleren

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, gelden de volgende regels:
a. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van uw verblijf bent u 50% van het totale huurbedrag verschuldigd.
b. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang bent u het gehele huurbedrag verschuldigd.

6. Huur van de accommodatie

Bij de huurprijs is inbegrepen:
– Huur van de accommodatie in de vastgelegde periode
– Verbruik gas, water en licht, tenzij expliciet anders aangegeven op de bevestiging/factuur.
Bij de huurprijs is niet inbegrepen:
– Eindschoonmaak (verplicht en vermeld op de bevestiging/factuur)
– Reserveringskosten (verplicht en vermeld op de bevestiging/factuur)
– Servicepakket (optioneel)
– Toeristenbelasting (verplicht en af te rekenen bij de receptie)

7. Aankomst en Vertrek

Bij aankomst kan de chalet na 15.00 uur worden betrokken en het dient vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten. Bij aankomst ontvangt u bij de receptie tussen 15:00 en 22:00 uur (tenzij de openingstijden zijn aangepast) de sleutel(s) van de chalet. Gebruik van de accomodatie: De chalet mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar/JDL Camping en Holidays het recht u de toegang te ontzeggen, of indien mogelijk € 50,00 Euro per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Groepen met jongeren in de leeftijd jonger dan 23 worden niet toegestaan. (Tenzij er een borg op voorhand is betaald van € 250,00)

8. Huisdieren

Ondanks dat huisdieren op het park zijn toegestaan zijn deze dat niet in de chalet en of op het terrein van de chalet. Het meebrengen van huisdieren in enige vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren.

9. Schoonmaak

Op de dag van vertrek dient het vakantieobject in dezelfde staat te worden achtergelaten zoals bij aankomst is aangetroffen. Dit houdt o.a het volgende in: geen los vuil, geen losse haren in douche/badkamer, alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijderd. De vloer aangeveegd/gestofzuigd. Alle spullen weer op de originele plek! Eventueel gehuurde linnengoed en handdoeken verzameld bij de voordeur.

10. Aansprakelijkheid

Huurder: De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroozaakt tijdens de huurperiode,tenzij de huurder(ster) aanemelijk maakt, dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op hetschade-bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. Opmerking: u heeft hiervoor een reisverzekering nodig!
Verhuurder:
a. Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip in goede staat aan huurder(ster) op te leveren.
b. Verhuurder(ster) is verplicht op zijn/haar kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder(ster) een deugdelijke opstalverzekering af te sluiten.
JDL Camping en Holidays: Indien wij door overmacht gedwongen zijn een huurcontract te moeten annuleren, zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden, onder aftrek van de door ons gemaakte kosten.
Fouten of vergissingen in ons verhuurprogramma kan JDL Camping en Holidays niet binden. Ondanks dat bij het samenstellen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen bestaat er een mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd dan wel niet meer correct is. JDL Camping en Holidays is niet verantwoordelijk voor mogelijke (directe of indirecte) schade welke is ontstaan op basis van foutieve informatie via onze website.

11. Klachten

Voor klachten omtrent de accommodatie kunt u terecht bij JDL Camping en Holidays. Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog direct (op de aankomstdag vóór 18:00 uur) contact op te nemen met JDL Camping en Holidays. Iemand komt langs om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door JDL Camping en Holidays niets te controleren valt. Met klachten over de camping kunt u tijdens uw verblijf terecht bij de receptie van het park.

12. Geschillen en ontbinding

JDL Camping en Holidays is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en/of arbiter nodig zal zijn: indien het handgeld niet is voldaan op het hierboven overeengekomen tijdstip, indien bij aanvang der huurperiode de volle huursom niet wordt voldaan, indien huurder(ster) het gehuurde voortijdig verlaat. Indien de huurder(ster) nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, zonder schriftelijke, telefonisch, via sms, of de e-mail bericht te hebben te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken. Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder(ster) voor de volle huursom in sub a,b,c en d genoemde gevallen, is de verhuurder(ster) gehouden teneinde in die gevallen ontstane schade te beperken te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder(ster) wordt betrokken aan een ander te verhuren . Dit artikel is mede van toepassing indien huurder(ster) door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken. Huurder(ster) kan nimmer aanspraak maken op teruggave van betaalde huurpenningen. Wordt aan een of meer voerengenoemde bepalingen niet worden voldaan, dan is verhuuder(ster) respectievelijk huurder(ster) ingebreke, zonder dat ingebrekestelling nodig is.